Previous Page  14 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 32 Next Page
Page Background

14

ÄNTLIGEN FÖRETAG & AFFÄRER

JOBB

ARBETSMARKNADEN

J

ust nu upplever Sverige högkonjunktur viket

innebär att arbetslösheten minskar, speciellt

bland nyinskrivna arbetslösa och ungdo-

mar. Däremot ser man att missmatchningen

på arbetsmarknaden kommer att öka, alltså

att arbetsgivarens krav inte matchar de arbetssökandes

kompetenser. Samtidigt är det stor brist inom många olika

områden och kompetenser.

Vidare ser man att vissa kundgrupper kommer att repre-

sentera en stor del av de inskrivna arbetslösa inom en snar

framtid. Dessa grupper som prioriteras är ungdomar som

saknar färdig gymnasieutbildning, personer med funktions-

nedsättning, utomeuropeisk födda och över 55 år. Progno-

ser visar att tre fjärdedelar av de nyinskrivna under nästa

år kommer att tillhöra ovannämnda kategorier. 2/3 av de

lediga jobben under 2016 kommer att ha gått till utrikes-

födda och medför en fortsatt ökad sysselsättningsgrad för

gruppen.

Kenneth Blad, Arbetsförmedlingen

Anställningsintervjun är avgörande

för att hitta rätt person till tjänsten.

Vid det personliga mötet bildar du dig

en närmare uppfattning om personen.

Och den sökande får en tydligare

bild om tjänsten passar honom eller

henne. Här kommer fem tips för en

lyckad anställningsintervju.

PLANERA FÖR ANSTÄLLNINGS-

INTERVJUN

Skriv en lista, gärna numrerad, med

dina frågor. Håller du dig till listan

får alla kandidater samma frågor. Det

gör det också enklare för dig när du

efteråt ska jämföra de olika kandi-

daternas svar. Notera gärna några

följdfrågor också.

Gör en punktlista över vad som

krävs för att klara arbetet på ett sepa-

rat papper. Det är bra att ha framför

sig och kunna titta på under dina

intervjuer för att inte tappa fokus på

hur dina krav ser ut.

Förbered noga hur du vill presentera

din organisation och tjänsten. Förbe-

red också en beskrivning av bakgrun-

den till den aktuella rekryteringen.

FÖRBERED DIG FÖR

ANSTÄLLNINGSINTERVJUN

Se till att du bokar in lagom med

tid för intervjun. Ungefär 1,5 timme

brukar vara lagom. Se också till att

HET ARBETSMARKNAD I SVERIGE

DAGS ATT ANSTÄLLA?

FEM TIPS FÖR EN LYCKAD ANSTÄLLNINGSINTERVJU

>>>