Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

ÄNTLIGEN FÖRETAG & AFFÄRER

5

Trump bland allt sitt twittrande ut-

tryckt att dollarn redan är för stark.

FRIHANDEL ÄR YTTERLIGARE

ett område som Trump uttalat sig om.

Här är han positiv till att Storbritan-

nien går ur EU och

är villig att dela ut

förmånliga frihan-

delsavtal.

Sedan återstår alltid

att se vad det konkret

blir av alla kom-

mentarer, men det

förefaller som det kan

bli stora förändringar

bland annat kring en-

gagemanget i NATO

och FN.

Både Brexit och Trumps seger är teck-

en på populism, där man lovar enkla

lösningar på komplicerade problem.

I USA har man exempelvis de senaste

12-15 åren inte haft en ökad medi-

anlön, dock har medellönen ökat.

Det vill säga, klyftorna har ökat och

många har fått en negativ löneutveck-

ling. Likartat har det varit i Storbri-

tannien.

OLIKA TYPER AV

index och under-

sökningar pekar på att vi har en tid av

starkare tillväxt framför oss i Europa

och USA. Detta är ett gott tecken för

svensk exportindustri, som även har

hjälp av en svag svensk krona.

Här bedömer

analytiker att vi

får en fortsatt

låg reporänta

under året och

att höjningar

av reporäntan

sker först under

början av 2018

för att i slutet av

2018 början 2019

komma över

nollstrecket.

Vi skall inte heller bortse från att vi

har en stark inhemsk efterfrågan på

bland annat bostäder och en befolk-

ningsutveckling som kräver offentliga

investeringar.

I dagarna blev vi 10 miljoner invåna-

re i Sverige och enligt SCB 11 miljoner

redan år 2024. Det ser ut att finnas

många möjligheter även framöver.

...där har Trump

bland allt sitt

twittrande uttryckt

att dollarn redan är

för stark.

EKONOMI

FÖRÄNDRINGAR OCH MÖJLIGHETER

VD Leif Johansson

Sparbanken Skaraborg är

en lokal Sparbank med

huvudkontor i Skara.

Banken samarbetar med

Swedbank och har ca

100 anställda med fem

bankkontor i Skara, Vara,

Kvänum, Götene och

Nossebro.

Genom bankens ägare

Sparbanksstiftelsen Ska-

raborg har sedan år 2000

150 miljoner kronor delats

ut till olika projekt inom

bankens hemregion.