Previous Page  8 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

8

ÄNTLIGEN FÖRETAG & AFFÄRER

M

en det finns också

gemensamma pro-

blem. Ett sådant ex-

empel är att det kan

vara svårt att få tag i

personal med specifik kompetens, vil-

ket i sin tur sätter käppar i hjulen och

i värsta fall hindrar företagen från att

kunna expandera i den takt som de

själva vill och kan.

TRO PÅ FRAMTIDEN

Lämplig personal har med andra ord

blivit en bristvara.

- För bara några år sedan hade ar-

betsgivarna många sökande på varje

tjänst, så är det inte längre. Därför

kan det vara svårare att hitta rätt

kompetens i dag, konstaterar Johnny

Ingemarsson, som är Affärschef Före-

tag på Sparbanken Skaraborg.

Fortsättningsvis avslöjar barometern

att det finns en stark tro på framti-

den bland landets småföretagare. Så

många som nio av tio företagare vill

växa vidare.

MYCKET ATT GÖRA

Fast det visar sig också att några

sitter nöjda precis som det är. Fyra av

tio företag har berättat att de valt att

tacka nej till att utföra arbeten under

det senaste året.

Främst är det inom byggsektorn som

det tackats nej, men det har även

inträffat inom tillverkningsindustrin

och bland företagstjänsterna.

- Byggsidan har mycket att göra.

Arbetsläget är alltså gott, inte minst i

vårat område, säger Johnny.

STARK FORTSÄTTNING

För Västra Götalands del visar småfö-

retagarbarometern att konjunkturen

är starkare än vad den är i övriga Sve-

rige – trots att den är något svagare

än vid fjolårets mätning.

I siffror rör det sig om att årets kon-

junkturindikator landar på 84, medan

resten av riket stannar på 74.

Företagen i länet tror dessutom på en

stark fortsättning.

- Vi ser på boksluten att företagen

haft det bra, berättar Johnny.

FYRA REGIONER

Sysselsättningen i Västra Götaland

DET SER LJUST UT FÖR SMÅFÖRETAGEN

Vid en titt på årets småföretagarbarometer visar det sig att de flesta

småföretagen i Sverige mår bra och att konjunkturen är stark.

Text: Björn Johansson